Tüm Haberler
Tüm Haberler
Sık Kullanılanlara Ekle! Açılış Sayfası Yap! Sitene Ekle! İletişim
  Anasayfa
  Haberler
  Bölgeler
  Yazarlar
  Ziyaretçi Yorumu
  Üyelik İşlemleri
  Künyemiz
  İrtibat

Gelişmiş Arama
Kitap Tanıtımı
 Humus'ta Kan Gövdeyi Götürüyor (Video)    Erdoğan: Suriye bizim iç meselemizdir    Zevahiri Suriye Muhalifetini Destekledi    Beşşar Esad’ın Suriye'de Öngöremedikleri    Şehid Şeyh Ahmed Yasin: Allah'ım Ümmetin Suskunluğunu Sana Şikayet Ediyorum    ''İskenderun saldırısı İsrail'in taktik değişikliği''    İKÖ ve İslam Dünyasının Soruları    İrlanda gemisi Gazze yolunda    Türkiye'den İsrail'e Enerji Yaptırımı Sinyali    Hamanei: ''Siyonist rejimin saldırısı beşeri vicdanlara saldırıydı!''  
‘Siyonist kene’, ya, kan eme-eme şişip patlayacak, ya da...
Çarşamba, 09 Ağustos 2006 - (14:12)
Selahaddin Eş Çakırgil

Facebook da paylaş Twitter da paylaş

Siyonist Ýsrail rejimi + Amerikan emperyalizmi’nin Ortadoðu’da sergilediði bombardýman ve diðer saldýrýlara ‘savaþ’ deðil; belki, ‘asimetrik savaþ’ denilebilir. Çünkü, bir tarafta ‘saldýrgan’ var; amma, karþý tarafta, ezilen, savunmasýz, hattâ aç ve susuz, ve yok olmakla karþý karþýya getirilen sivil yüzbinler, milyonlar..

Amerikan emperyalizminin Ortadoðu’daki bu uzantýsý durumunda olan bu siyonist Ýsrail rejimi, bir ‘kene’ gibi bedenimize yapýþmýþ, kan emerek besleniyor, þiþiyor-þiþiyor ve kanýmýza mikrobunu, zehrini boþaltýyor. Onun nasýl koparýlacaðýnýn yöntemi müslümanlarca henüz keþfedilemediðinden, hâlâ da zorlanýyoruz. Ama, ‘Hizbullah Savaþçýlarý’, onunla nasýl savaþýlabileceðinin yöntemini gösteriyorlar.. Bugün için, zayiât verilse bile, baþka bir etkili yöntemin olmadýðý ortada..

Hizbullah Savaþçýlarý’nýn nerede olduklarý bilinmiyor; düzenli ordulara ve geliþmiþ silahlara da sahib deðiller. Ama, ‘asimetrik savaþ’ taktikleriyle emperyalist-þeytanî güçleri bayaðý zorluyorlar.. Ancak, emperyalizm de, klasik savaþ yöntemiyle deðil, ‘asimetrik savaþ’ý en ters tarafýndan uygulayarak, sivil halk kitlelerine saldýrýyor.. Yani bir savaþ deðil, bir canavarlýk..

Milâdî-19. Yy. ölçülerine göre, ‘Vahþi Batý’ denilen dünyanýn bu saldýrganlýklarýnýn nerede duracaðýný kestirmek zor.. Ama, beþeriyet tarihindeki geçmiþ zulümler nerelere vardýysa, bu emperyalist canavarlar da oraya varacaktýr.. Nemrud ve Fir’avun’lar, Neron’lar, Ebu Leheb’ler, Yezid’ler, Cengiz ve Hulâgû’lar, Hitler ve, Stalin’ler, Churchill ve Truman’larýn, Þah ve Saddam’lar, Pol Pot’lar ve eleþtirilmeleri yasak daha nicelerinin âkýbetleri ne ise, bunlar da oraya ulaþacaklardýr.

Ama, bu zulümler, nice zâlim ve gaafilleri bile uyandýrmaya vesile olabiliyor..

Nitekim, daha birkaç sene önce, Avrupa Birliði’ne ve USA emperyalizmine, ‘Ben olmasam, Kuzey Afrika da Ýslamcý hareketlerin eline geçer.. Benim kadr’u kýymetimi bilin..’ diye mesajlar veren ve geçen sene de, ‘Ýran Ýslam Cumhûriyeti’nin nükleer enerji elde etmek çabalarýna karþý, daha bir artan Amerikan baskýlarýný görüp, kendisi henüz ciddî hiçbir baskýya bile maruz kalmamýþken yelkenleri indiren ve nükleer projelerini durdurduðunu açýklayýp, tesislerini USA emperyalizminin teftiþine sunan ve hattâ, Ýran’ýn o yoldaki çalýþmalarýna dair, Amerika’lýlara gizli bilgiler sýzdýrmayý bile kabullenen ‘Libya’nýn delifiþek lideri ‘ bile, þimdi, artýk ‘kýrýlma noktasý’na geldiðinin iþaretlerini veriyor.. Nitekim, evvelki gün, diyordu ki: ‘Haçlý Seferleri’nin ilk merhalesinde hedef, Beyt-ul’Muqaddes / Jerusalemi, (yani Kudüs’ü) ele geçirmek idi.. Ýkinci merhalede hedef, Ýslam dünyasýnýn zenginliklerini yaðmalamak idi.. Þimdi ise, üçüncü merhalede, Ýslam’ý yok etmek gibi bir hedef seçilmiþ bulunuyor.‘

Keza, daha birkaç gün önce, Mýsýr Baþkaný Husnî Mubarek’in huzurunda Hizbullah’ý aðýr þekilde suçlayan ‘El-Ezher Þeyhi Tantavî’ de, ÝÝC Yayýn kuruluþu (IRIB)’in ‘El’Âlem’ televizyonuna verdiði mülâkatta çarkedip, ‘Filistin ve Lübnan’ý savunmanýn vâcib olduðunu’ söyleyebilecek bir noktaya gelmiþ bulunuyor.

Öte yanda ise, Bush, ‘ateþ-kes’ kararýnýn, ‘Hizbullah’ýn bir daha toparlanamýyacak þekilde’ alýnmasý gerektiðini de belirtirken; Olmert ise, kendisini az biraz eleþtirir gibi yapan Avrupa’lý liderlere, ‘Bize insanlýk dersi vermeye kalkýþanlar, daha 10-15 sene öncelerde, Kosova’da 10 binden fazla insaný bombardýmanlar altýnda öldürdüklerini unutmasýnlar!..’ deyiverdi.. Yani, ‘tencere dipleri’ örneðiyle savunuyor kendisini. Daha çarpýcý bir örnek de verebilir ve ‘Bosna trajedisi’nde öldürülen 250 bin Müslüman karþýsýndaki ‘Batýlý duyarsýzlýðý’ný da hatýrlatabilirdi. Rusya da, herhalde, Çeçenistan’da iþlediði zulümlerin yüzüne vurulabileceðinden endiþe ediyor olmalý ki, Ýsrail rejimini suçlayýcý bir ifade kullanmamaya çalýþýyor.

Ancak çoðu yahudi, bu canavarlýklarýyla, Hitler’in yüzünü bile akettiklerini göremiyor. Çünkü, Hitler’in yahudi mahallelerini böylesine yakýp yýktýðýna dair bir örnek yok!

Malezya’da toplanan ve bir þey çýkmayacaðý baþtan bilinen ÝKÖ toplantýsýnda ise, týpký ‘Bosna Trajedisi’ günlerinde olduðu gibi, havanda su döðüldü.. Bu kuruluþ, o zaman da, ‘15 Ocak 1993 tarihine kadar bir çözüm bulunmazsa..’ diye bir tehdid savurmuþ; ama, sonra hiçbir þey çýkmamýþtý, esasen çýkamazdý da..

Gerçi, arab rejimlerinin devlet baþkaný veya baþbakan seviyesinde bile katýlmayýp, korkularýný sergilemelerine karþý, Tayyîb Erdoðan, baþbakaný olduðu laik rejimin çerçevesini zorlayacak konuþmalar yaptý ve ‘Bugün sessiz kalýrsanýz, yarýn ayný durumla siz de karþýlaþabilirsiniz..’ demekten kendini alamadý, ama, yine de yaptýrým gücü olan bir karar aldýrmakta etkili olamadý. Esasen, bu beklenmemeliydi de..

ÝÝC’nin uluslararasý diplomasi planýndaki en üst temsil makamýnda bulunan C. Baþkaný Mahmûd Ahmedînejad ise, genel hatlarýyla düþündürücü ve güzel konuþtu, ama, ‘Asýl hedef, Ýsrail’in yokolmasýdýr.. Ama, bu halihazýr durumda mümkün deðilse, bir (ateþ-kes) saðlanmalýdýr..’ diyerek, bir zaafý da sergiledi.

Siz, düþmanýnýzý yok etmekten sözeder ve amma, onu yoketmek imkanýnýz olmadýðý itirafýnda bulunup, ‘ateþ-kes’ isterseniz; düþmanýn size daha güçlü saldýrmasý için onun elini güçlendirmiþ olmaz mýsýnýz?

Ayrýca, Ahmedînejad’ýn, ‘Ýsrail’in yokedilmesi’ þeklindeki sözünün içeriðinden, bu rejimin, ‘Müslümanlarýn topraklarýndan koðulmasýnýn hedeflendiði’ anlaþýlýyorsa da, bu konu, dünyaya ‘siyonist yahudilerin baþka yerlerde de hayat hakkýnýn olmamasýnýn öngörüldüðü’ þeklinde sunulduðundan, bu sözler net söylenmelidir.

Þimdilik þu kadarýný belirtelim ki, siyonist Ýsrail rejimi, kýsa dönemli galibiyetler veya yenilgiler alsa ve uzun vâdede, bu bölgede, kalmasý ihtimali mevcud deðildir ve bu ‘kene’, ya kan içe içe þiþip patlayacak ve düþecek; ya da koparýlýp atýlacaktýr.. Bizden tavsiye, fýrsatlarý varken, bu bölgeden kaçýp gitmeleridir.. Ve, bugün sergiledikleri canavarlýklarýn ilânihaye sürmesi, ‘sünnetullah’a aykýrýdýr ve bu canavarlýk bir gün baþka Hitler’leri ortaya çýkarabilir.. .

[ Arşivle! ] [ Yazdır! ] [ Postala! ]

 

Facebook da paylaş Twitter da paylaş

'Selahaddin Eş Çakırgil'in Son 10 Yazısı
   Bir geçmeyen geçmişin, bir zorbalığın 100 yılından resmi geçit sahneleri..
   Allah’ın diniyle savaşta olanların, o dinin terimlerinden istifade kurnazlığı..
   ‘Diktatörlük cumhuriyeti / cumhuriyet diktatörlüğü’ mü?
   ‘Diktatörlük cumhuriyeti / cumhuriyet diktatörlüğü’ mü?
   Kalblere hükmedilemiyeceğini hâlâ anlamıyan zavallılar..
   Emperyalizm, Lübnan’da yenilmeye mahkûmdur!
   ''Kutsal'' karşıtları, sahiden de ''dua''sız mı?
   ‘Kişilere tapma hastalığı’, başka nasıl olur ki?
   Kosova, bir çetin 'devlet' yolculuğuna çıkarken..
   -Zulm, şirk ve küfrün hâkim olduğu-; ’Her yer Kerbelâ, her gün Âşûrâ..’
   ‘Modern klanlık / kabilecilik’ anlayışının çizgisinde..
Yazarlar
Maruf Çetin
Fedek ile ilgili tüm tartışmalar uydurmadır
Alıntılar
Selahaddin Eş Çakırgil
Bir geçmeyen geçmişin, bir zorbalığın 100 yılından resmi geçit sahneleri..
Bülent Şahin Erdeğer
Diller Değil Davranışlardır Aslolan...
Ahmet Varol
'Kaybedecek Zalim' İçin Kaybetmek
Robert Fisk
Fisk: Şiiler, Esad'ı yalnız bırakmayacak
Bülent Keneş
Suriye'de yaşanan katliamlarda İran'ın rolü
Abdurrahman Dilipak
Mehdi mi dediniz?
Haberler
Kitaplar
Oyunlar

islamdunyasi.com'da
internet'te

© Copyright by İslamdünyası
E-Posta:
info@islamdunyasi.com

Kaynak göstermek şartıyla alıntı yapılabilir.
Yazarların yazıları kendilerini bağlamaktadır.
Sitemiz Basın Meslek İlkeleri'ne uymayı taahhüt etmektedir.