Tüm Haberler
Tüm Haberler
Sık Kullanılanlara Ekle! Açılış Sayfası Yap! Sitene Ekle! İletişim
  Anasayfa
  Haberler
  Bölgeler
  Yazarlar
  Ziyaretçi Yorumu
  Üyelik İşlemleri
  Künyemiz
  İrtibat

Gelişmiş Arama
Kitap Tanıtımı
 Humus'ta Kan Gövdeyi Götürüyor (Video)    Erdoğan: Suriye bizim iç meselemizdir    Zevahiri Suriye Muhalifetini Destekledi    Beşşar Esad’ın Suriye'de Öngöremedikleri    Şehid Şeyh Ahmed Yasin: Allah'ım Ümmetin Suskunluğunu Sana Şikayet Ediyorum    ''İskenderun saldırısı İsrail'in taktik değişikliği''    İKÖ ve İslam Dünyasının Soruları    İrlanda gemisi Gazze yolunda    Türkiye'den İsrail'e Enerji Yaptırımı Sinyali    Hamanei: ''Siyonist rejimin saldırısı beşeri vicdanlara saldırıydı!''  
Kürt Manifestosu - Gereklilik Denemesi
Perşembe, 01 Aralık 2005 - (15:14)
Yavuz Delal
www.beroj.com

Facebook da paylaş Twitter da paylaş

Giriş;

Kürt'lerle ilgili belirtilmesi, tartışılması, sorgulanması gerekli birçok konu ele alınarak sınıflandırılıp kategorize edilmelidir. Bu konulardan yola çıkılarak ulaşılan verilere göre, tüm Kürt'leri bağlayıcı bir değerler manzumesi ve ilkeler bütünü oluşturulmalıdır ki, Kürt'lerin siyasi ve sosyal iradesi kendini tüm çıplaklığıyla - açıkça ortaya koyabilsin. Özellikle kuzeyde Kürtdistan vatanı ve Kürt vakası ile ilgili çözüm adına ortaya konan kalkışmalar, siyasal ve sosyal-sivil örgütlenmeler, çözümle alakalı telif edilen siyasal-ideolojik eserler ve bu çeşit anlayışlardan yapılan süreli yayınlar genel olarak tümdengelimci bir perspektife sahiptirler. Bunlar, modernist batı medeniyetinin seküler ürünleri olan bir takım sosyal ve siyasal felsefeleri veya batı medeniyeti etkileşimiyle başkalaşmış, kendi cevherinden uzaklaşmış sentez düşünceleri  esas kabul ederek bu merkezden Kürt'lere kurtuluş, özgürlük ve bağımsızlık sunumu yaparlar. Nihayet ortaya konan bu projeler fiiliyatta, sorun karşısında eğreti kalmaktan kendilerini kurtaramayıp sorunsallaşırlar.  Kürt'ler ne yazık ki yeryüzünün diğer alanlarında en azından biçimsel açıdan benzer özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi veren halklar - toplumlar kadar şanslı değillerdir. Hem kendi toplumu hem düşman işgalci rejimlerin halkları hem de genel dünya kamuoyu tarafından yeterince üzerinde tartışılan, ahlaki ve etik açıdan ele alınan, entelektüel ortamlarda zeminlenen bir özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi olmadı. Olmadı, çünkü bunda Kürt hareketlerinin de hataları olmakla beraber - kesin ve etkin irade ortaya koyamamakla beraber -daha çok Kürt'lerin sosyal, siyasal, ideolojik, ekonomik, sıtratejik ve coğrafik durumunun uluslar arası politik arenada nasıl kullanılacağının ve ne şekilde  değerlendirileceğinin henüz taraflar açısından netlik kazanmamış olmasının rolü de belirleyici olmuştur.

Global dünyanın alacağı şekle göre Kürt'ler için global güçlerin tayin edeceği veya ettiği bir rol vardır. Ancak belirlenecek veya belirlenmiş olan bu role - taraflar açısından kuşkuculuk hakim olsa da – Kürt’ler, kendi gerçekliklerini görüp kesin ve net sabiteler belirlerler ise yön ve renk verebilirler. Bu değişmez sabiteler üzerinden dinamizmlerini oluştururlar ve böylece temelleri belli istikrarlı ve sürekli olacak hareketi halk ve vatan adına ortaya koyabilirler. Bütün bunların olabilmesi için Kürt’ler, -kanaat önderleri, alim ve gerçek aydınları - toplumsal hareketlerinin siyasal, ideolojik, tarihsel ve coğrafik inanç ve amaçlarını - diplomasinin haricinde veya değil - açıkça ifade etmelidirler. Kürt oluş unsurları etrafında - asgari müşterekliğinde - bir araya gelme imkanına sahip olanların bir nevi manifesto ile özlerini ilkelendirmeleriyle, tanımlamalarıyla ve ‘dava’ yı deklere etmeleriyle kendilerini   dünya kamuoyuna sunmalıdırlar.

Bu bir örgütün parti programını veya ideolojisini Kürt halkının genel değerlerinin kabulünün resmi belgesi şekline dönüşmesine de engel olacaktır. Zira hiçbir hareket böyle bir iddia ile ortaya çıkma hak ve yetkisine sahip değildir. Kendi kuram ve eylem biçimini Kürt’lerin genel kabulü şeklinde algılayan hatta bunu dayatan oluşumlar, Kürt’leri ve meseleyi özümseme sıkıntısını yaşayan hareketlerdir. Bu çabalardan amiyane bir deyişle ne köy olur ne de kasaba, bunların Kürt oluşa katkıları aldatıcılıktır ve ancak oluşa zarar verebilirler. Genel bir inanç ve hedef belirleme hakkı tanınmış kişi, grup, toplum, parti ve örgütlerin toplamının onayladığı bir manifesto, bütün Kürt’leri belirlenen esaslara bağımlı kılacaktır. Kürt’ler sorunla ilgili değişmez esas ilkeleri belirleyip bu ilkeler üzerinden dinamik hareketlikler sergilemelidirler. Konuyla alakalı çaba ve gayretler bu esas ilkeler çerçevesindeki değerlendirmeler ile Kürt’lerle ilgili ifade ettiği anlamın belirlenebilirliği mümkün olacaktır.

Çoğunlukla ilgili halklar ve bir kısım Kürt’ler tarafından hakkaniyete uygun olmayan veya manipüle edilerek gerçeklikten uzak  bir şekilde ele alınıp değerlendirilen ve manifesto oluşumunda araştırılması, tartışılması ve sorgulanması gereken maddi ve manevi materyali oluşturması mümkün konulardan - düzensiz şekilde sıralanmış - bazıları şunlar olabilirler;

-Kürt oluşun temel yapı taşlarına biçim, tarz ve yön veren öğelerin  ve bu öğelerin harmanlandığı sistem tespitinin açıkça ortaya koyacağı gerçekliğinin, Kürt’lerin bu günkü kuram ve eylem yetkinliğinin çerçevesini oluşturan ve genelde algılandığı gibi kabul edilen sistem ile örtüşürlüğünün sorgulanması...

-Yakın tarihte ve günümüzdeki Kürt örgütlerinin özgürlük hareketindeki yeri, önemi ve örgütlerin ideolojik referansları ve bu referansların Kürt’lerle olan doğal ilişkilerinin gerçekliği ve bu konudaki algılayışın kamuoyundaki tezahürü...

-Kürtlerin bir asrı aşan ulusal özgürlük ve ülkesel bağımsızlık mücadelelerinde Kürdistan vatanının, halkının, inancının, dilinin, kültürünün, ekonomisinin ve bütün bunlardan kaynaklanan sorunların evrim süreci...

-Genel olarak Türkiye müslümanlarının özel olarak da Kürt Müslümanların İslam dinine, solcuların sosyalizme ve demokratların demokrasiye bu süreçte biçtikleri pozisyonları bu pozisyonlardan kaynaklanan sıkıntıları ve bu pozisyonların izlediği yol...

-30 milyonu aşkın nüfusuyla, ortalama 700 bin kilometre karelik coğrafyasıyla ve zengin diliyle Kürt’lerin yeryüzü alanında birkaç asrı aşkın süredir resmi ve gayri resmi hak ettikleri konumda olmamalarının ve bunu bölge ideolojilerin ele alınması gerekli bir değer olarak görmemesinin arka planı...

- Kürt tarihinde İslam’ın yeri, önemi ve etkileri. İslam tarihinde Kürt’lerin yeri, önemi ve etkileri...

-Kürt’lerin İslam tarihindeki konumlarını mündemiç değerlendirmeler ve İslam tarihinin Kürt’lere, Kürt’lerin İslam tarihine bakışlarının değerlendirilmesi...

-Tüm Ortadoğu’da olduğu gibi Kürt’lerin de üzerinden geçen gayri İslami anlayışların ve örgütlerin coğrafya, tarih, kültür, inanç, toplum ve önderlik üzerindeki etkilerinin ortaya konulması...

-İslam’ın, Kürt halkının özgürlük savaşımındaki önderliğinin tarihi. Kürt oluşla beraber Kürt’e yön tayin etmede etkisi...

-Kürt tarihi, dili, edebiyatı, sanatı gibi bütün Kürt unsurlarının korunup gözetilmesinin, devam ettirilip aktarılmasının işlevselliğini sağlayan Kürt medreselerinin ve medrese eğitmenleri olan fakih ve mollalarının ve Kürdistan’da ki tarikatların dergah ve tekkeleri ve buraların eğitmenlerinin özgürlük savaşımındaki işlevselliği ve bunların ele alınış şekli...

-Siyasi, tarihi, ilmi, edebi, sosyal, örgütsel ve benzeri alanlarda  gerek bölgesel  bazda ve gerekse dünya çapında tanınan Kürt şahsiyetlerinin söylem ve eylem pratiklerinin etüt edilmesi... Ortaya koydukları siyaset ve politikalarının tespiti... Müellifi oldukları eserlerin cerh ve tadili... ve bütün bunların amaçları, hedefleri ve hareket noktalarını teşkil eden inanç, düşünce ve eylem sistemlerinin Kürt ve Kürt oluşu oluşturan unsurların gözetimiyle tasnif edilmesi...

-Kürt aydınlarının, siyasetçilerinin, sanatçılarının, edebiyatçılarının ve hatta devrimcilerinin Kürt kökenli aydın perspektifine sahipliklerinin durumu, paradoksal sonuçları ve bunların arka planı...

-Kürt din adamlarının, organizasyonlarının, aydınlarının, edebiyatçılarının, iş adamlarının ve sinema ,tiyatro, müzik, resim sanatçılarının, Kürt milliyetçiliği rantiyesini kullanım potansiyeli ve halk nezdindeki konumları...

-Kürt örgütlerinin yaptıkları dini ve dini olmayan propaganda çalışmalarının Kürdistan halkı üzerindeki mukayeseli etkileri...

-Türkiye, Irak, İran ve Suriye’nin sömürgesi Kürt’lerin bir ülkü birliğine sahiplik durumları ve bu sömürgelerin birbirleriyle ilişki düzeyleri, sorunları, iletişimleri, dayanışmaları ve özellikle kuzeyin, güneye karşı tutum ve davranışı...

-Kürt’lerin, özellikle kuzeydeki önderliğinin (20.y.y. ortalarında) ideolojik el değiştirmesi ve önderliğin aldığı ideolojik yön boyutuyla Kürt’lerle  yaşadığı uyum sorunları ve bu sorunların ortaya çıkardığı toplumsal sonuçları ve yeni ideolojilerin paradigmaları ve bu paradigmaların Kürt halkıyla ilişkileri...

-Kürt özgürlük savaşımında Kürt halkının yaşadığı evrim. Kürt aşiretlerinin, Kürt halkının ve vatanının oluşumundaki biçimsel işlevi ve bu evrim sürecinde aşiretlerin deformasyonları ve sonuçları...

-Kürt siyasetinin ve Kürt organizasyonlarının birbirleriyle ilişkisini  oluşturan esas etkenin Kürt davası olup olmadığının tartışılması...

-Kürt’lerin, Kürt dilini Arap ve Latin alfabesini kullanma potansiyeli ve ilgili pratiklerinin mevcut durumunun arka planı...

-Kürt’lerin asimilasyonunda ve entegrasyonunda kullanılan bütün unsurların araştırılması ve özellikle asimilasyonuna çalışılan ana unsurların şu anki durumu...

-Kürtlerin bu asimilasyona vermiş olduğu cevapları ve özel bir biçimde dinle yapılan ve dine yapılan asimilasyon ve entegraston çabaları ve bunların arka planı...

-Öz itibariyle değil de biçim olarak asimilasyonu başarılmış Kürtler ile bunun zıttı olan yani biçim olarak değil de özsel açıdan dönüştürülmüş Kürtler gerçekliği... Aşağılık olan ve aşağılanmayı kabul eden Kürt kimliği ile erdemli ve yüce ruhlu Kürt kimliği - koruculuk ile gerillacılık arasında bilinç dışı yapılan zorunlu tercihler gerçekliği ve bütün bunların harmanında yaşayan Kürt halkının sosyo-psikolojisi...

-Kürt’lerin popüler kültürdeki ve sosyetedeki yer alışının kapasitesi ve bu alanlarda varlık bulmanın bedelleri ve arka planı...

-Kürt’lerin edebiyat, sanat, sinema, tiyatro, müzik gibi etkinliklerinin muhtevası ve kimlik üzerindeki etkilerinin arka planı...

-Kürt’lerin mücadelelerindeki tepkiselliğinin rasyonelliği ve bununla ilgili yapılan değerlendirmelerin arka planı...

-Erimiş Kürt’lerin eriyik düzeylerini sürdürmelerinin ve bunun kabullenilmesinin arka planı ve oluşturduğu psikoloji...

-Kürt’lerin emperyalist ABD ve İsrail devletleriyle işbirliği yapmasının niteliği ve oluşturduğu izlenimin arka planı...

-Türkiye İslamizmi, sosyalizmi, kapitalizmi, nasyonalizmi v.b, ve Kürt’ler; ve Kürt’ler ile ilintili ve karşılaştırmalı olarak tartışılması, sorgulanması...

-Kürt’lerin, Kürdistan vatanıyla birlikte bütün değerlerinin ‘dava’ ya dönüştürülmesinin gerekliliğinin kuramı – felsefesi ve  arka planı...gibi acil ele alınması gereken konulardır.

Bu ifadeler düzenlenebilir, çıkarmalar yapılabilir, eklemeler -mutlaka- yapılabilir. Amaç burada özellikle kuzeyde, güneyde ki gelişmeleri de dikkate alarak bir genel kuram ve bu kurama uygun bir eylem planının aciliyetini ortaya koymaktır. Son zamanlarda ortaya çıkan bir takım gelişmeleri de fırsat bilerek ve artarak yoğunlaşan Kürt olmayanların ve popüler Kürt’lerin sözde aydınlarının ağzıyla da Kürt’leri eğitmeye çalışmaları ne yapmaları ve nasıl yapmaları gerektiği konusunda strateji sunmaları gibi kuzey Kürt’lerinin handikaplarından yararlanmaları hep bu kendini açık etmeme - manifesto koymama, kendini ciddiye almama boşluğundan kaynaklanmaktadır. Kürt’ler, manifesto kurmanın entellektüel  güzergahında yönlerini özellikle Kürdistan’a  - tarihine, kültürüne, dinine, sanatına, edebiyatına kısaca Kürt oluş unsurlarına - çevirmelidirler .Ve buralardan yola çıkarak Kürt’leri neyin temsil edebileceği, hangi siyasi ve sosyal iradeyi kabul edebilecekleri kanaatine, gerçek olgulara ulaşmalıdırlar.  Zira, tepeden inmeci manzumeler ve hazır reçete sunumları toplumsal dokuya ve toplumun doğasına aykırıdır. Eğer bir toplumun kurtuluşu arzu ediliyorsa, bu toplum etüt edilmeden ve bu toplumu, kendi yapan temel dinamikleri elde edilmeden sunulan ısmarlama kurtuluş projeleri, toplumu için arzulanan kurtuluşu, orta ve uzun vade de anlamsız kılmakla ve riske atmakla eş anlamlı olur.

Bu konuyla, yani manifesto gerekliliği ile ilgili çalışmalar geçmişte yapılmış olabileceği gibi Kürdistan’ın özgürlük savaşım sürecinde - ki asıla yakın olanda budur -değerleri belirginleşmiş ancak, net ifade edilmemiş olabilir. Burada, sorumluluk hissi ile donanmış bütün Kürt’lere düşen, bunu hızlı bir şekilde sistemleştirmeleridir. Ve bu konuyla alakalı fikirlerini beyan etmeleridir. Her oluşum -ister bir asırlık ister yeni olsun - disipline ettiği fikirlerini, sistemlerini, yöntemlerini, kalkış ve varış hedeflerini samimiyetle gözden geçirmelidirler. Kürdistan vatanı ve Kürt vakası Kürt oluşumların siyasi, sosyal, maddi ve manevi rantiye kulvarları, yarış alanları olmadığı gibi Kürt olmayanlara ise bu konuda hiç fırsat tanınmamalıdır. Kürt oluşumlar Kürdistan vatanı ve Kürt vakası davasının zaruretliği adına var olmalıdırlar.

[ Arşivle! ] [ Yazdır! ] [ Postala! ]

 

Facebook da paylaş Twitter da paylaş

'Yavuz Delal'in Diğer Yazıları
   Kürt Sorunu ve Kürtler'in Sorunu
   Bu ne yaman çelişkidir Allah'ım
   Düşünmek risktir, Düşünmemek ise tacirliktir
   ''Kürt sorunu ve Müslümanlar'' forumuna dair
   Kuzey Irak / Güney Kürdistan
   Allah, Kürtlere bir peygamber gönderseydi!
   Türkiye İslamcılığının sözde çekinceleri
   Türkiye İslamcılığı ve Kürtler (1)
   Ümmet Söylemi ve Kürt’ler
Yazarlar
Maruf Çetin
Fedek ile ilgili tüm tartışmalar uydurmadır
Alıntılar
Selahaddin Eş Çakırgil
Bir geçmeyen geçmişin, bir zorbalığın 100 yılından resmi geçit sahneleri..
Bülent Şahin Erdeğer
Diller Değil Davranışlardır Aslolan...
Ahmet Varol
'Kaybedecek Zalim' İçin Kaybetmek
Robert Fisk
Fisk: Şiiler, Esad'ı yalnız bırakmayacak
Bülent Keneş
Suriye'de yaşanan katliamlarda İran'ın rolü
Abdurrahman Dilipak
Mehdi mi dediniz?
Haberler
Kitaplar
Oyunlar

islamdunyasi.com'da
internet'te

© Copyright by İslamdünyası
E-Posta:
info@islamdunyasi.com

Kaynak göstermek şartıyla alıntı yapılabilir.
Yazarların yazıları kendilerini bağlamaktadır.
Sitemiz Basın Meslek İlkeleri'ne uymayı taahhüt etmektedir.